Keresés

Utazási feltételek (ÁSZF)

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

(érvényes 2017. 06. 01. naptól)

 

I. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1. A C & T Hungary Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., telephelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 12., cégjegyzékszáma: 01-09-916069, engedélyszáma: U-000045) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416 paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben és a C & T Hungary Kft. utazási feltételeiben előírtak az irányadók.

2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az Utas (név:___________________________, cím:_____________________________) és a C & T Hungary között az utazási szerződés.

3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a C & T Hungary Kft. által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

4. Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában, és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.

II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1. Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal a tájékoztatóban feltüntetett vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a C & T Hungary Kft. külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a C & T Hungary Kft. a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.

2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő, a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).

3. A C & T Hungary Kft. a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak, melyet az indulás előtt a C & T Hungary Kft. képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a C & T Hungary Kft. tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén a C & T Hungary Kft. legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

III. A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE

1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a C & T Hungary Kft. szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél és az esetleges vízum költségét, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, az útlemondási biztosítást, valamint a költőpénzt.

2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt a C & T Hungary Kft. a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

4. A C & T Hungary Kft. – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

 

IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

1. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes. Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő útlemondási díjak érvényesek:

60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,
34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a,
23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,
16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a,
10-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a,
5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

2. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is az útlemondási díjak érvényesek, kivéve, C & T Hungary Kft. ajánlja fel a változtatás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 5.000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra.

4. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

5. A C & T Hungary Kft. a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig (és köteles erről az utast is ugyaneddig az időpontig értesíteni), ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez 25 fő, a repülősöknél pedig 20 fő), illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.

6. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a C & T Hungary Kft. jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a
szerződéstől, az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a C & T Hungary Kft. jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

 

VI. VISSZATÉRÍTÉS

1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért tehát az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani a C & T Hungary Kft.. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a C & T Hungary Kft. megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.

2. A C & T Hungary Kft. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

3. A C & T Hungary Kft. köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha a C & T Hungary Kft., annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.

5. A C & T Hungary Kft. nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

6. A C & T Hungary Kft. fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre a C & T Hungary Kft. nincs ráhatása.

7. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a C & T Hungary Kft. visszafizeti.

8. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyeket a C & T Hungary Kft., illetve teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj kétszerese.

9. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a C & T Hungary Kft. felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a C & T Hungary Kft. kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a C & T Hungary Kft. segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

 

VII. EGYÉB

1. A C & T Hungary Kft. a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát a Colonnade Biztosítónál helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a C & T Hungary Kft. esetleges fizetésképtelensége esetén.

2. A C & T Hungary Kft. tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján a C & T Hungary Kft. nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. A C & T Hungary Kft. az 1952. évi III. törvény (polgári
perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.

3. A C & T Hungary Kft. a 2111/2005/EK-rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/index_hu.htm

4. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyerekkedvezmény mértéke. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.

5. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a C & T Hungary Kft. fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a C & T Hungary Kft. utólag visszatéríti.

6. Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy maximum 20 kg-os bőrönd, az utastérben pedig maximum 5 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudjuk garantálni a nemzetközi gyakorlatban egyre többször előforduló súlyellenőrzések miatt.

7. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a C & T Hungary Kft. adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a C & T Hungary Kft. kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a C & T Hungary Kft. nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

8. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.

9. A C & T Hungary Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat a C & T Hungary Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Kijelentem, hogy a C & T Hungary Kft. Utazási szerződését a hozzá tartozó kiegészítésekkel együtt elismerem és elfogadom, az útlemondási biztosítási szabályzatot megismertem, az azzal kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, és aláírásommal magam és utastársaim nevében kötelezően elfogadom.

Továbbá ezúton nyilatkozom, a szolgáltatást a fent leírtak alapján
[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe
[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe
[__] adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe


Letölthető dokumentum:
Utazási szerződés